خدمات مشاوره:پایه 1 شبکه های آبیاری و زهکشی
پایه 3 خدمات اقتصادی
پایه 3 حفاظت و مهندسی رودخانه
پایه 3 تأسیسات آب و فاضلاب
پایه 3 محیط زیست
پایه 3 کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
پایه 3 مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
پایه 1 مشاوره روش های نوین آبیاری
پایه 3 پدافند غیرعامل از وزارت نیرو

خدمات پیمانکاری:


پایه 2   بهره برداری نگهداری شبکه های آبیاری زهکشی
پایه 3   بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها
پایه 5   رشته آب

خدمات مشاوره:پایه 1 شبکه های آبیاری و زهکشی
پایه 3 خدمات اقتصادی
پایه 3 حفاظت و مهندسی رودخانه
پایه 3 تأسیسات آب و فاضلاب
پایه 3 محیط زیست
پایه 3 کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
پایه 3 مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
پایه 1 مشاوره روش های نوین آبیاری
پایه 3 پدافند غیرعامل از وزارت نیرو

خدمات پیمانکاری:


پایه 2   بهره برداری نگهداری شبکه های آبیاری زهکشی
پایه 3   بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها
پایه 5   رشته آب