مشخصات متقاضی

موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را به درستی تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را به درستی تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
Invalid Input
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را به درستی تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را به درستی تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را به درستی تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
مشخصات افراد خانواده

نسبتتحصیلاتشغلنشانی محل سکونت
Invalid Input
Invalid Input
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
وضعیت تحصیلی

مقطع تحصیلیرشته و گرایش تحصیلی سال اخذ دانشگاه محل اخذ مدرکمعدل
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را به درستی تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
یک مورد انتخاب کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را به درستی تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
یک مورد انتخاب کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را به درستی تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
یک مورد انتخاب کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را به درستی تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
یک مورد انتخاب کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را به درستی تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
چه دوره های تخصصی تاکنون گذرانده اید؟

نام دورهنام واحد آموزشی سال اخذ گواهینامهتوضیح
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را به درستی تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
یک مورد انتخاب کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
یک مورد انتخاب کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
یک مورد انتخاب کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
یک مورد انتخاب کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را به درستی تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
یک مورد انتخاب کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را به درستی تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
وضعیت آشنایی با کامپیوتر

نام نرم افزاروضعیت آشنایی توضیحات
MS Windows
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
Invalid Input
MS Office
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
Invalid Input
Auto Cad
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
Invalid Input
RS
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
Invalid Input
GIS
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
Invalid Input
3D
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
Invalid Input
Web Design
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
Invalid Input
Programming
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
Invalid Input
Graphical
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
Invalid Input
یک مورد انتخاب کنید
Invalid Input
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
Invalid Input
یک مورد انتخاب کنید
Invalid Input
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
Invalid Input
وضعیت آشنایی با زبان خارجی

زبان خارجیمهارت خواندنمهارت نوشتنمهارت مکالمه
انگلیسی
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
فرانسوی
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
آلمانی
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
یک مورد انتخاب کنید
Invalid Input
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
موارد خواسته شده را تکمیل کنید
سوابق کاری

محل کارتاریخ شروعتاریخ خاتمهسمتحقوق دریافتیعلت ترک خدمت
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
یک مورد انتخاب کنید
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
یک مورد انتخاب کنید
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
یک مورد انتخاب کنید
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را به درستی تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.

نام سه نفر معرف را مطابق با جدول زیر ارائه فرمایید. ترجیحاً افرادی که در وزارت نیرو- جهاد کشاورزی- آب منطقه ای- آب و فاضلاب یا ارگانهای تابعه آنها مشغول بکار هستند.
نام و نام خانوادگینسبتشغلمدت آشناییتلفننشانی
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را به درستی تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را به درستی تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را به درستی تکمیل کنید.
موارد خواسته شده را تکمیل کنید.