شبکه های آبیاری و زهکشی
  • مطالعات منابع آب سطحی و زیرزمینی
  • برنامه ریزی و اقتصاد آب
  • مطالعه و طراحی شبکه های آبیاری و آبرسانی
  • طراحی مرحله اول و دوم بندهای انحرافی
  • مدیریت به هم پیوسته منابع آب
  • تهیه، نصب و راه اندازی ادوات اندازه گیری دبی
  • نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های آبی
  • گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب
  • مطالعات نقشه برداری مرتبط با پروژه های آبیاری و زهکشی
  • مطالعه و شناسنامه دار کردن قنوات
  • مطالعات مرحله اول و دوم و تجهیز و نوسازی اراضی
  • طراحی مرحله اول و دوم گلخانه
  • مطالعات شناسایی حقابه بران و میزان حقابه آنها
  • مطالعه تأمین آب شرب روستایی و شهری
  • بررسی آزمایشگاهی اندازه گیری کیفی آب