مهندسی و حفاظت از رودخانه
•  حفاظت دیواره و کناره رودخانه در برابر فرسایش؛
•  کنترل سیل و حفاظت اراضی حاشیه رودخانه در برابر سیل؛
•  تثبیت مسیر وردخانه برای تضمین دسترسی و بهره‌برداری مناسب از آن؛
•  بازیافت اراضی فرسایش یافته در اثر تغییرات مسیر رودخانه؛
•  ساماندهی رودخانه به منظور ایجاد شرایط مناسب برای حمل و نقل رودخانه‌ای؛
•  تعیین حد بستر و حریم رودخانه پهنه‌بندی سیلاب؛
•  تنظیم مجرای رودخانه با هدف توسعه کاربری اراضی ساحلی رودخانه متناسب با آنالیز ریسک؛
•  تعیین حریم سواحل دریا، دریاچه‌های مصنوعی و طبیعی، تالاب‌ها؛
•  حفاظت سواحل دریا، بنادر و دریاچه‌ها و طراحی اسکله و موج‌شکن‌ها؛
•  تعیین ضوابط و الزامات کشتیرانی و حمل و نقل رودخانه‌ای؛
•  پتانسیل‌یابی و بهره‌برداری از منابع شن و ماسه رودخانه‌ای؛
•  آنالیز ریسک اراضی ناشی از شکست سد و ارائه برنامه اقدام حفاظت، پیشگیری و مقابله با مخاطرات؛
•  آنالیز ریسک اراضی ساحلی در برابر طوفان‌ها وسونامی‌ها؛
•  بازطبیعی‌سازی رودخانه‌ها و سواحل دریا؛
•  احیاء و ساماندهی رودخانه‌ها؛