خدمات اقتصادی
•    مشاوره در امر سرمایه گذاری
•    مطالعات (مصلحت بینی) پیش امکان سنجی و امکان سنجی فنی و اقتصادی
•    مزایا، مشوقها و تسهیلات سرمایه گذاری خارجی در کشور
•    مدلسازی روشهای نوین مشارکتی تأمین مالی بین المللی
•    انجام مذاکرات فنی فیمابین سرمایه گذاران خارجی
•    نظارت بر اجرای طرحهای سرمایه گذاری
•    ارائه مشاوره در زمینه قوانین و مقررات
•    مکان یابی، مدل سازی و بررسی مسائل اقتصادی
•    اقتصادی و مالی طرحها و پروژه ها
•    شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری
•    ارزیابی و تحلیل ریسک مشتریان به منظور طراحی الگوی مدیریت دارایی ها
•    انجام مطالعات بازاریابی و تهیه و طراحی برنامه های فروش یا بازاریابی و توزیع و تدوین برنامه
•    تثبیت و توسعه بازار در حوزه های فناوری و صنعتی و گردشگری
•    تحلیل و ارزیابی ریسک
•    طراحی و تدوین مدیریت برند و ارزش گذاری برند
•    طراحی و تدوین برنامه جامع بازاریابی (marketing plan) برای سازمان ها و مؤسسات
•    تدوین برنامه استراتژیک
•    مطالعات میدانی و ارزیابی و پیش بینی بازارهای محصولات
•    تدوین برنامه ریزی ایده نگری در کسب و کار و ارزشیابی رقبا
•    همکاری با مؤسسات داخلی و بین المللی در بخش خدمات اقتصادی
•    اجرای انواع ساختارهای تأمین مالی در قالب قراردادهای EPCF
•    ارزیابی و امکان سنجی و نظارت بر اجرای طرحهای فناور و دانش بنیان
•    طراحی زیست بوم (Ecosystem) کارآفرینی مرتبط با نوآوری و فناوری (شامل صندوق های مخاطره آمیز و جسورانه Venture capital)
•    ارزیابی و مدیریت پروژه ها و طرحهای مبتنی بر فرآیند مشارکت عمومی - خصوصی (PPP; Public Private Partnership)
•    طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با نیازهای مشتریان
•    مطالعات بازار جهت شناسایی فرصتهای سرمایه گذاران