محیط زیست
  • انجام مطالعات و تهیه طرح مدیریت منطقه حفاظت شده
  • مطالعه ارزیابی زیست محیطی
  • پایش و نظارت اجرای طرح های مدیریت زیست محیطی
  • انجام مطالعات پايه محيط زيست و ارزيابي اثرات زيست محيطي (EBS & EIA)  جهت انواع مختلف طرح هاي توسعه
  • ارزيابي استراتژيك محيط زيست (SEA) كليه سياست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه
  • تدوین برنامه جامع مديريت و پايش زيست¬محيطي (EMP & EMS) طرح-ها
  • ارزيابي و مدیریت ريسك زيست‌محيطي (Management & Risk Assessment)  و تهيه برنامه عمليات در شرايط اضطراري (ERP)
  • انجام مطالعات و مدلسازی پراکنش آلودگي ها (هوا، صوت، خاک، آب) و تدوین برنامه هاي كنترل و پيشگيري آلودگي ها
  • تهيه و تدوين فهرست خدمات، ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهاي زيست‌محيطي
  • مطالعات مميزي زيست‌محيطي و تطبيقي
  • انجام مطالعات مکانیابی و ارزيابي زيست محيطي مكان هاي اجراي پروژه ها
  • تدوین طرح های جامع و تفصیلی مدیریت زیست محیطی مناطق مهم و حساس زیستی