مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
  • مطالعات اجتماعی-اقتصادی، آمایشی و منطقه ای
  • مطالعات اجتماعی-اقتصادی، شهری
  • مطالعات روستایی، برنامه ریزی، منطقه ای یا روستایی
  • تهیه طرح های جامع منطقه ای یا استانی
  • انجام مطالعات برنامه ریزی منطقه ای (شهری و روستایی)
  • برنامه ریزی توسعه کالبدی
  • مطالعات آمایشی
  • توریسم و گردشگری
  • تهیه طرح های هادی روستایی
  • ساماندهی عشایری
  • مکان یابی توسعه سکونتگاه ها و کاربری زمین
  • ساماندهی صنایع دستی
  • به کارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی و پایگاه اطلاعات رقومی جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای سنجش از دور (RS-GIS)
  • به کارگیری تصاویر ماهواره ای (سنجش از دور) در مطالعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مردم شناسی در زمینه های مختلف