کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
  • مطالعات امکان سنجی
  • مطالعات فنی و اقتصاد کشاورزی و بیوتکنولوژی
  • مدیریت طرح و و تهیه طرح جامع توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری،
  • مطالعات برنامه ریزی و تهیه طرح ها و پروژه ها در زمینه های زراعت، باغبانی، دامداری، دامپروری، جنگل و مرتع، حفاظت آب و خاک و آبخیزداری، تثبیت شن، ترسیب کربن، مکانیزاسیون
  • تجهیز و نوسازی مزارع
  • ساماندهی و یکپارچه کردن مزارع
  • تهیه طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی داخل مزارع و باغات
  • تسطیح و بهسازی اراضی
  • شبکه راه های بین مزارع
  • خاک شناسی و اصلاح مزارع
  • ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای
  • توسعه عمران روستایی و عشایری