خدمات گردشگری
•    تهیه طرح جامع گردشگری
•    تهیه طرح مطالعاتی مناطق گردشگری
•    مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های بهره برداری مضاعف با نگرش طرحهای گردشگری
•    تهیـه مدلهای مالی و اقتصادی و دستورالعمل‌های اجرایی به منظور جذب سرمایه‌گذاری در گردشگری
•    تحلیل پارامترهای کلان در بخش گردشگری
•    تعیین استراتژی های ورود به بازار گردشگری
•    تهیه برنامه استراتژیک و راهبردی
•    مشاوره در زمینه مدیریت دارایی (مجتمع های گردشگری اعم از هتل و ...)
•    تحلیل تجربیات موفق و ارزنده در زمینه گردشگری
•    ارزیابی مدیریت گردش، بازاریابی و درآمد
•    ارزشیابی دارایی ها و هتل ها
•    مشاوره در زمینه ادغام مجموعه های فرهنگی و گردشگری
•    مشاوره در زمینه سرمایه گذاری در بخش گردشگری
•    همکاری با مؤسسات مشاوره بین المللی در بخش گردشگری

valasht